Baza przeładunków masowych +48 91 4247 883 | Baza metanolu +48 91 4247 808

ALFA TERMINAL

THE DOOR IS OPEN

NAJWIĘKSZY

TERMINAL PRZEŁADUNKOWY

NOWOCZESNY

I BEZPIECZNY

BAZA METANOLU – BEZPIECZEŃSTWO

Informacja o występujących zagrożeniach, podjętych środkach zapobiegawczych i działaniach, które zostaną wdrożone w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej w Alfa Terminal Szczecin Sp. z o.o.

Terminal przeładunkowo – magazynowy Alfa Terminal Szczecin Sp. z o.o. zlokalizowany jest w północnej części Portu w Szczecinie w dzielnicy Stołczyn przy ul. Nad Odrą 10 . Teren terminalu sąsiaduje od strony zachodniej z linią kolejową Szczecin – Police a od strony wschodniej ograniczony jest przez brzeg rzeki Odry i nabrzeże przeładunkowe KRA-1.

Alfa Terminal Szczecin Sp. z o.o. składa się z bazy metanolu i bazy towarów masowych.
Baza metanolu wykonuje przeładunki i magazynowanie metanolu w relacjach statek – zbiorniki magazynowe – cysterny kolejowe i samochodowe.
Baza towarów masowych wykonuje przeładunki i magazynowanie towarów masowych takich jak węgiel, koks, minerały, kruszywa, mocznik, nawozy sztuczne, rudy metali, złom itp. w relacjach pomiędzy statkami, placami składowymi i halami magazynowymi oraz wagonami kolejowymi i samochodami ciężarowymi.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 9 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 58, poz. 535) ze względu na ilość magazynowanego metanolu ( alkoholu metylowego ), który jest substancją niebezpieczną zakład Alfa Terminal Szczecin Sp. z o.o. zalicza się do zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.
Alfa Terminal Szczecin Sp. z o.o. dokonał zgłoszenia do Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej oraz do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, że jest zakładem dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Terminal posiada opracowany i wdrożony Program Zapobiegania Awariom i Raport o Bezpieczeństwie.
Dokumenty te zaakceptowane przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska i zatwierdzone przez Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej potwierdzają, że ryzyko wystąpienia poważnej awarii przemysłowej jest ograniczone do minimum oraz, że w Terminalu funkcjonuje skuteczny system bezpieczeństwa.

Terminal posiada również wdrożony Wewnętrzny Plan Operacyjno – Ratowniczy obejmujący procedury działań ratowniczych służących ochronie ludzi i środowiska przed skutkami awarii, który został przekazany do Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie w celu opracowania Zewnętrznego Planu Operacyjno-Ratowniczego.
Głównym zagrożeniem podczas prowadzenia działalności przeładunkowej i magazynowej metanolu może być wyciek metanolu ze zbiorników magazynowych, nalewaków i instalacji technologicznej lub cystern, a następnie pożar spowodowany zapaleniem się rozlanego metanolu lub spalanie wybuchowe chmury gazowej powstałej po odparowaniu.
Metanol jest cieczą wysoce łatwopalną a mieszaniny par z powietrzem są wybuchowe. Metanol jest substancją toksyczną a bardzo groźne dla człowieka są produkty jego metabolizmu w organizmie człowieka : aldehyd mrówkowy i kwas mrówkowy. Aldehyd mrówkowy powoduje uszkodzenie nerwu wzrokowego, co w krańcowym przypadku może powodować utratę wzroku, a kwas mrówkowy powoduje silną kwasicę metaboliczną, co może prowadzić do śpiączki i zgonu w następstwie porażenia ośrodka oddechowego.
UWAGA: metanol, ze względu na podobne właściwości organoleptyczne do alkoholu etylowego jak wygląd, zapach i smak stwarza zagrożenie dla ludzi poprzez omyłkowe spożycie a w konsekwencji bardzo niebezpieczne zatrucie.

Terminal posiada odpowiednie środki w postaci systemów monitoringu, zabezpieczeń oraz instrukcji i procedur służących zapobieganiu wystąpienia awarii i ograniczania jej skutków.
Alfa Terminal Szczecin Sp z o.o. stosuje następujące środki zapobiegawcze przed powstaniem awarii przemysłowych:

 • Zbiorniki i instalacje technologiczne terminalu metanolu są zlokalizowane w bezpiecznych, zgodnych z przepisami odległościach od innych obiektów przemysłowych, terenów zamieszkałych dzielnicy Stołczyn, szlaku kolejowego Szczecin – Police, ulicy Nad Odrą, dróg dojazdowych, pożarowych i ewakuacyjnych.
 • Strefy zagrożenia wybuchem obiektów i instalacji bazy metanolu są odpowiednio oznakowane.
 • Wszystkie instalacje i urządzenia elektryczne w strefach zagrożenia wybuchem są w wykonaniu przeciwwybuchowym (EX).
 • Środki techniczne do zapobiegania niekontrolowanym wyciekom metanolu:
 • czujniki i sygnalizatory maksymalnego poziomu przekazujące dane do systemu sterowania instalacji zabezpieczające przed przepełnieniem zbiorników magazynowych
 • zbiorniki magazynowe zabezpieczone są przed wyciekiem poprzez zewnętrzne, stalowe płaszcze ochronne, które spełniają rolę szczelnego zbiornika zapasowego zdolnego do przejęcia maksymalnej ilości metanolu zgromadzonego w zbiorniku magazynowym w przypadku jego pęknięcia
 • zawory oddechowe podciśnieniowo-nadciśnieniowe zabezpieczające przed niedopuszczalnymi zmianami ciśnienia w zbiornikach a poprzez to przed pęknięciem zbiorników
 • instalacje detekcji wycieków metanolu pod dnem każdego zbiornika magazynowego i sygnalizacji w sterowni bazy metanolu
 • instalacje detekcji i sygnalizacji oparów metanolu przy zbiornikach magazynowych, pompowni technologicznej i stanowisku rozładunku statków
 • automatyczne zawory odcinające zainstalowane na wszystkich rurociągach technologicznych włączane i monitorowane przez system sterowania i kontroli terminalu
 • system do automatycznego odmierzania ilości metanolu ładowanego do cystern kolejowych i samochodowych
 • system kanalizacji przemysłowej terminalu przystosowanej do odbioru ewentualnych wycieków metanolu ze zbiorników magazynowych, stanowisk załadunku cystern kolejowych i samochodowych, pompowni metanolu oraz dróg technologicznych i placu postojowego autocystern.
 • Procesy przeładunkowe są sterowane i monitorowane przez automatyczny system sterowania i kontroli. Kontrolowany jest stan zaworów, wskazania czujników, mierników temperatury, ciśnienia, poziomu metanolu w zbiornikach i wydajności przeładunku
 • Instalacja telewizji przemysłowej zapewnia bieżącą obserwację newralgicznych obszarów bazy metanolu jak nabrzeże, bocznice kolejowe, zbiorniki magazynowe, stanowiska przeładunkowe
 • Instalacja azotu obniża stężenie wybuchowe oparów metanolu w zbiornikach magazynowych
 • Stała, sterowana automatycznie instalacja gaśnicza wodno – pianowa bazy metanolu o wydajności max. 1400 m3/h jest zdolna do skutecznego ugaszenia pożaru wszystkich instalacji i obiektów bazy. Instalacja ppoż. składa się z :
  • pompowni wody ppoż. z rzeki Odry
  • wieży ppoż. na nabrzeżu z działkami wodno-pianowymi do gaszenia pożarów na statkach
  • stała instalacja gaśnicza wodno – pianowa i zraszaczowa na zbiornikach magazynowych
  • działka wodno – pianowe do gaszenia stanowisk załadunku cystern kolejowych i samochodowych, pompowni technologicznej i budynku sterowni
  • instalacja hydrantowa na terenie bazy metanolu
 • Instrukcje i procedury. :
 • System kontroli bezpieczeństwa pożarowego i technicznego poprzez wykonywanie cyklicznych przeglądów technicznych, konserwacji i prób funkcjonalnych instalacji i obiektów technologicznych, ppoż. i AKP wg założonego programu przeglądów i konserwacji z dokumentowaniem w postaci checklist.
 • Badania okresowe zbiorników, instalacji i urządzeń przeprowadzane przez Transportowy Dozór Techniczny
 • Cykliczne szkolenia personelu i pracowników firm kooperujących
 • Ochronę terenu i obiektów terminalu przez profesjonalną firmę ochrony osób i mienia.
 • Audyt wewnętrzny
 • Ćwiczenia Wewnętrznego Planu Operacyjno-Ratowniczego w celu określenia występujących zagrożeń i sprawdzenia procedur prowadzenia na terenie terminalu działań ratowniczych służących ochronie ludzi i środowiska przed skutkami awarii, wraz ze wskazaniem przewidzianych do tego celu środków i metod oraz sposobów postępowania poawaryjnego.

Dodatkowym elementem zwiększającym znacznie bezpieczeństwo Alfa Terminal Szczecin jest Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Nr 4 Państwowej Straży Pożarnej znajdująca się przy bramie wjazdowej na teren Terminalu.
Alfa Terminal Szczecin współpracuje stale z JRG Nr 4 PSP przy organizacji ćwiczeń ratowniczo – gaśniczych.

W Alfa Terminal Szczecin Sp z o.o. obowiązuje instrukcja alarmowania i postępowania w przypadku zaistnienia poważnej sytuacji awaryjnej.
W przypadku zaistnienia:

 • poważnej awarii przemysłowej prowadzącej do natychmiastowego zagrożenia ludzi lub środowiska, tzn. dużego wycieku, pożaru lub eksplozji metanolu w procesie przeładunku, magazynowania lub transportu
 • klęski żywiołowej, tzn. zdarzenia związanego z działaniem sił natury, a w szczególności wyładowań atmosferycznych, silnych wiatrów, intensywnych opadów atmosferycznych, pożarów lasów, powodzi itp.

Każdy pracownik Alfa Terminal Szczecin Sp z o.o. , który zauważył zdarzenie jest zobowiązany do powiadomienia:

 • Bezpośredniego przełożonego ( sterowniczy kierownik terminala )
 • Współpracowników i inne osoby znajdujące się w pobliżu miejsca zagrożenia.
 • Państwowej Straży Pożarnej – Miejskie Stanowisko Kierowania – tel. alarmowy 998 lub 112
 • Pogotowie Ratunkowe – tel. 999 ( w przypadku ofiar lub zagrożenia zdrowia i życia ludzi )
 • Zarząd Alfa Terminal Szczecin Sp. z o.o.

W przypadku pożaru statku z metanolem kierownik terminalu lub podczas jego nieobecności sterowniczy powiadamia dodatkowo :

 • Kapitanat Portu Szczecin-Świnoujście ( tel. 24 h – 091 / 433 06 97 )
 • Portową Służbę Ratowniczą ( tel. 24 h – 091 / 430 82 55 )

W przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej ( wycieku metanolu do środowiska, pożaru, eksplozji ) kierownik terminalu lub podczas jego nieobecności sterowniczy powiadamia:

 • Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Szczecinie :

( tel. 24 h – 091 / 430 33 42 )

 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie:

( tel. 091 / 48 59 500 lub tel. 24 h – 0508 020 230 )

 • Służbę ochrony terminalu :

( tel. 091 / 42 47 891 lub tel. 24 h – 0601 75 73 78 )
Postępowanie w przypadku sytuacji awaryjnej:

 • Każdy z pracowników Alfa Terminal Szczecin Sp z o.o. jest zobowiązany do :
  • podporządkowania się poleceniom przełożonych
  • wyłączenia obsługiwanych urządzeń technologicznych i dopływu prądu
  • udzielenia niezbędnej pomocy i przystąpienia do ewakuacji osób z rejonu zagrożenia
  • przystąpienia do akcji ratowniczo-gaśniczej przy pomocy stałej instalacji gaśniczej i sprzętu gaśniczego znajdującego się na terenie terminalu równocześnie z alarmowaniem Straży Pożarnej
  • udzielenia informacji i pomocy strażakom oraz innym zespołom ratowniczym ( pogotowie ratunkowe, policja, portowa służba ratownicza, straż miejska itp. )
  • zapobiegania przedostaniu się na miejsce zagrożenia osób nieuprawnionych
 • Kierowanie działaniami ratowniczymi do czasu przyjazdu jednostek PSP obejmuje najwyższy rangą, obecny na miejscu pracownik nadzoru Alfa Terminal Szczecin.
 • Po przybyciu na miejsce zdarzenia jednostek Państwowej Straży Pożarnej kierowanie działaniami ratowniczymi i gaśniczymi przejmuje dowódca jednostki PSP, którego decyzjom należy się podporządkować
Alfa Terminal Sp. z o.o. ul.
Nad Odrą 10 71-833 Szczecin
PL - Zachodniopomorskie
Copyright    by Alfa Terminal Sp. z o.o. | 2017  All rights reserved