Biuro +48 91 424 78 83 | Baza przeładunków masowych +48 91 424 78 83 | Baza metanolu +48 91 424 78 17 office@alfaterminal.pl

ALFA TERMINAL

THE DOOR IS OPEN

NAJWIĘKSZY

TERMINAL PRZEŁADUNKOWY

NOWOCZESNY

I BEZPIECZNY

BAZA METANOLU – BEZPIECZEŃSTWO

Informacja o występujących zagrożeniach, podjętych środkach zapobiegawczych i działaniach, które zostaną wdrożone w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej w Alfa Terminal Szczecin Sp. z o.o.
1.Oznaczenie prowadzącego zakład.

Nazwa prowadzącego Zakład :

„ALFA TERMINAL SZCZECIN” Sp. z o.o.

Adres firmy i zakładu       :  71-833 Szczecin, ul. Nad Odrą 10
Telefon                               :  +48 91 4247 808
Fax                                      :  +48 91 42 47 820
E-Mail                                 :  m.grabowicz@alfaterminal.pl
Strona internetowa :  http://www.alfaterminal.pl/

Spółka została zarejestrowana i wpisana w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000234279.

REGON :     320051998
NIP:     851-29-21-279

Osoba udzielająca i przekazująca informacje:

 

Członek Zarządu
Mirosław Malinowski
Telefon kontaktowy: +48 607 910 167
FAX: +48 94 37 30 109
e-mail: m.malinowski@kronospan.pl
Dyrektor operacyjny
Maciej Grabowicz
Telefon kontaktowy: +48 607 910 016
FAX: +48 91 4247 820
e-mail: m.grabowicz@alfaterminal.pl

Lokalizacja 

Teren na którym zlokalizowano terminal przeładunkowo – magazynowy metanolu  Alfa Terminal Szczecin Sp. z o.o. znajduje się w północnej części Portu w Szczecinie w dzielnicy Stołczyn przy ul. Nad Odrą 10. 

Teren terminalu sąsiaduje: 

 • od strony południowej z zakładem CEMEX,
 • od strony zachodniej z linią kolejową Szczecin – Police,
 • od strony północnej z działką nr 1/12 na której położony jest kanał odpływowy wód gruntowych należący do Skarbu Państwa, na kolejnej działce nr 5/11 położonej na północ zlokalizowany jest zakład firmy TELESKOP / TELEYARD produkujący konstrukcje stalowe urządzeń dźwigowych
 • od strony wschodniej ograniczony jest przez brzeg rzeki Odry i nabrzeża przeładunkowe KRA-1 oraz KRA-2, wzdłuż brzegu Odry przebiega granica Portu Szczecin – Świnoujście.

Alfaterminal

AlfaTerminal
WYKAZ TELEFONÓW ALARMOWYCH ORAZ ADRESÓW WOJEWÓDZKICH, POWIATOWYCH I GMINNYCH ORGANÓW I SŁUŻB ODPOWIEDZIALNYCH ZA PODJĘCIE DZIAŁAŃ OPERACYJNO-RATOWNICZYCH
NAZWA JEDNOSTKIADRESNUMERY
ALARMOWE
UWAGI
Komenda Miejska Państwowej Straży
Pożarnej
KM PSP Szczecin,
Ul. Grodzka 1/5
998, 112 lub
(091)434-85-02 – KM PSP
Najbliższa JRG -200 m od terminala
Komenda Wojewódzka
Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie
Szczecin
ul. Firlika 9-14
Centrala - (091) 4 808 800
WSKR - (091) 4 808 850
Wojewódzkie
Stanowisko Koordynacji
Ratownictwa - dyżury 24h
2. Alfa Terminal Szczecin Sp. z o.o. jako zakład podlegający przepisom w zakresie przeciwdziałania awariom przemysłowym

Spółka Alfa Terminal Szczecin Sp. z o.o., ze względu na rodzaj, kategorie i ilości substancji niebezpiecznych znajdujących się na swoim terenie, jest zakładem o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (ZDR). W związku z tym spółka ma obowiązek wypełniać regulacje przepisów Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska.

Alfa Terminal Szczecin Sp. z o.o. zgłosiła Zachodniopomorskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie oraz Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Szczecinie, że jest zakładem o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Spółka posiada również opracowane dokumenty:

 • Program Zapobiegania Awariom,
 • Raport o Bezpieczeństwie,
 • Wewnętrzny Plan Operacyjno-Ratowniczy.

Wymieniane wyżej dokumenty zawierają: analizę możliwych przyczyn, przebiegu zdarzeń i zasięgu skutków analizowanych zdarzeń (wybuchów, pożarów oraz skażeń toksycznych) oraz wskazują istniejące rozwiązania systemu zarządzania bezpieczeństwem zakładu i określają zasady prowadzenia działań ratowniczych i informowania o zagrożeniu.

Kierownictwo firmy i zakładu prowadzi globalną politykę zarządzania zakładem, której celem jest maksymalne ograniczenie prawdopodobieństwa powstania poważnej awarii przemysłowej.

Wdrożone w Spółce instrukcje i procedury wyznaczające działania organizacyjne oraz istniejące techniczne środki bezpieczeństwa tworzą system bezpieczeństwa gwarantujący skuteczną ochronę życia oraz zdrowia ludzkiego, środowiska i mienia.

3. Opis działalności zakładu

Terminal przeładunkowo-magazynowy Alfa Terminal Szczecin Sp. z o.o. w Szczecinie składa się z bazy przeładunkowej metanolu oraz bazy przeładunkowej towarów masowych.

Baza metanolu realizuje:

 • przeładunki metanolu z tankowców do 2-ch zbiorników magazynowych o pojemności V = 14 250 m³ każdy
 • czasowe składowanie metanolu w zbiornikach
 • załadunki i wysyłki metanolu cysternami kolejowymi i samochodowymi
 • możliwy jest również załadunek metanolu ze zbiorników na barki-tankowce

 

Baza towarów masowych realizuje:

 • przeładunki towarów masowych jak węgiel, koks, minerały, kruszywa, rudy metali, surówka żelaza, mocznik, nawozy sztuczne, zrębki drzewne itp. w relacjach pomiędzy statkami, składowiskami i środkami transportu (wagony kolejowe i samochody ciężarowe),
 • czasowe składowanie towarów masowych na placach i w halach składowych.

Zakład w procesach technologicznych stosuje substancje niebezpieczne, które w razie uwolnienia mogą stwarzać zagrożenie poważną awarią przemysłową.

4. Substancje niebezpieczne na terenie Alfa Terminal Szczecin w Szczecinie decydujące o zaliczenie do ZDR

Poniższa tabela przedstawia maksymalne ilości metanolu mogące znaleźć się na terenie Alfa Terminal Szczecin

Lp.Nazwa urządzeniaIlość, Q [Mg]
1.Zbiornik nr 111.400,000
2.Zbiornik nr 211.400,000
3.Rurociągi technologiczne
144,732
4.Cysterny kolejowe1.100,000
5.Statek5.000,000
Razem29.044,732

 • Metanol – bezbarwna ciecz, zapach aromatyczny
 • Wysoce łatwopalna ciecz i pary – H225
 • Działa toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu – H301+311+H331
 • Powoduje uszkodzenie narządów (oczu) – H370

Głównym zagrożeniem podczas prowadzenia działalności przeładunkowej i magazynowej metanolu może być wyciek metanolu ze zbiorników magazynowych, nalewaków i instalacji technologicznej lub cystern, a następnie pożar spowodowany zapaleniem się rozlanego metanolu lub spalanie wybuchowe chmury gazowej powstałej po odparowaniu.

5. Sposoby ostrzegania i zasady postępowania w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej

W przypadku wystąpienia awarii przemysłowej przewiduje się wykorzystanie sił i środków Państwowej Straży Pożarnej.

Zgodnie z zapisami w Wewnętrznym Planie Operacyjno-Ratowniczym oraz Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej obowiązuje następująca procedura postępowania:

 

ZASADY OGÓLNE

 • SYGNAŁY ALARMOWE

Ogłoszenie alarmu – sygnał akustyczny / modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut
Odwołanie alarmu – sygnał akustyczny / ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut

 • Miejsca zbiórki dla osób ewakuowanych

Punkt ewakuacyjny (ca 100 m od miejsca awarii zbiorników i instalacji) – parking zakładowy. 

 • Komunikat o ostrzeżeniu (zgodny z przyjętymi w zakładzie procedurami i instrukcjami):
  • „Uwaga powstał pożar (inne zagrożenie), ogłaszam ewakuację, proszę zachować spokój i kierować się do wyjścia z budynku i poza teren terminala”

 

W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA ZAGROŻENIA

 • W przypadku zaobserwowania w zakładzie lub jego otoczeniu sytuacji, która mogłaby wskazywać na wystąpienie awarii, np.:
  • unoszący się dym,
  • wzmożony ruch pojazdów ekip ratowniczych, należy:
   • zachować spokój, przeciwdziałać panice i lękowi,
   • nie zbliżać się do strefy zagrożenia.
  • powiadomienie Państwowej Straży Pożarnej;
  • ratowanie i ewakuacja pracowników oraz innych osób ze stref zagrożonych;
  • wstrzymanie wszystkich operacji na terenie całego zakładu;
  • przystąpienie do zwalczania i ograniczania awarii lub pożaru;
  • wyłączenie dopływu prądu elektrycznego do poszczególnych obiektów;
  • ochrona zakładu związane z ograniczeniem wstępu osób i pojazdów na teren zakładu;
  • współdziałanie z przybyłymi jednostkami Państwowej Straży Pożarnej i innymi służbami ratowniczymi (dalsze postępowanie odbywa się zgodnie z decyzjami kierującego działaniami ratowniczo-gaśniczymi z PSP).

Po usłyszeniu alarmu należy:

 • Znajdując się na terenie otwartym:
  • powiadomić inne osoby o zagrożeniu
  • opuścić zagrożony teren prostopadle do kierunku wiatru
  • schronić się w zamkniętym pomieszczeniu, najlepiej o dużej kubaturze
  • w przypadku wybuchu – po usłyszeniu wybuchu schronić się przed spadającymi elementami
  • stosować się do zalecań kierującego akcją ratowniczą
 • Przebywając w pomieszczeniach:
  • włączyć odbiornik radiowy i telewizyjny na częstotliwości kanału stacji lokalnej,
  • pozamykać i uszczelnić drzwi, okna i otwory wentylacyjne (używając mokrych tkanin np. ręczników, prześcieradeł lub stosując taśmę klejącą), wyłączyć urządzenia wentylacyjne,
  • słuchać ogłoszeń przekazywanych przez służby ratownicze przy pomocy megafonów, systemów powiadamiania lokalnego, lokalnych mediów (np. radia samochodowe dla osób) przebywających w pojazdach),
  • wygasić wszystkie źródła ognia, nie palić tytoniu,
  • nie spożywać płynów lub pokarmów narażonych na skażenie,
  • oczekiwać na odwołanie alarmu.

 

Ogłoszenie i odwołanie alarmu oraz ostrzeżenie o zagrożeniach może być również podawane poprzez środki masowego przekazu.

6. Scenariusze awaryjne

  Scenariusze awaryjne

WYKAZ TELEFONÓW ALARMOWYCH ORAZ ADRESÓW WOJEWÓDZKICH, POWIATOWYCH I GMINNYCH ORGANÓW I SŁUŻB ODPOWIEDZIALNYCH ZA PODJĘCIE DZIAŁAŃ OPERACYJNO-RATOWNICZYCH
NAZWA JEDNOSTKIADRESNUMERY
ALARMOWE
UWAGI
Komenda Miejska Państwowej Straży
Pożarnej
KM PSP Szczecin,
Ul. Grodzka 1/5
998, 112 lub
(091)434-85-02 – KM PSP
Najbliższa JRG -200 m od terminala
Komenda Wojewódzka
Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie
Szczecin
ul. Firlika 9-14
Centrala - (091) 4 808 800
WSKR - (091) 4 808 850
Wojewódzkie
Stanowisko Koordynacji
Ratownictwa - dyżury 24h
Alfa Terminal Szczecin Sp. z o.o. ul. Nad Odrą 10 71-833 Szczecin PL – Zachodniopomorskie office@alfaterminal.pl

Warunki obsługi

Copyright by Alfa Terminal Szczecin Sp. z o.o. | 2020  All rights reserved